Trang chủ / Xã hội / Nam Trực khắc phục bất cập, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Nam Trực khắc phục bất cập, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Năm 2019, từ sự quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Nam Trực tiếp tục đạt những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó huyện đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và phần mềm, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ hành chính từ cấp huyện đến cấp xã. Chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính (TTHC) bằng các quy trình TCVN ISO 9001:2015 nhằm hệ thống hóa quá trình xử lý các TTHC theo quy định pháp luật. Làm tốt công tác rà soát, thay thế các TTHC không còn phù hợp, bị bãi bỏ và kịp thời sửa đổi, cập nhật, bổ sung áp dụng các TTHC ban hành mới; đồng thời niêm yết, công khai đầy đủ bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết gồm 194 thủ tục tạo cơ sở để người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ quy trình và giám sát cán bộ, công chức thực hiện. Tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước theo hướng tinh gọn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi công vụ. Việc thực hiện giải quyết TTHC từ cấp huyện đến cấp xã đảm bảo đúng thời gian quy định, nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Cán bộ UBND xã Đồng Sơn rà soát phương án giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
Cán bộ UBND xã Đồng Sơn rà soát phương án giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện Nam Trực vẫn còn một số hạn chế như: Quy định về TTHC còn chồng chéo, thiếu ổn định, thường xuyên sửa đổi, bổ sung, thay thế; quy định về thời gian, quy trình thực hiện một số thủ tục chưa cụ thể nên cán bộ, công chức phải thường xuyên rà soát, chỉnh sửa quy trình quản lý để cập nhật, công khai. Cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã vẫn phải duy trì cập nhật hồ sơ TTHC bằng văn bản giấy theo quy định của các bộ, ban, ngành song song với bản điện tử làm tăng công việc, giảm năng suất làm việc. Trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của công chức chưa đồng đều, có nhiều biến động, nhất là ở cấp xã, do vậy chất lượng giải quyết TTHC, kỹ năng giao tiếp còn hạn chế. Một số xã chưa quan tâm tới công tác CCHC; một số nơi còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chưa đồng bộ. Người dân chưa nhận thức rõ, chưa quan tâm tiếp cận các tiện ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nên tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích chiếm tỷ lệ thấp.

Để nâng cao chất lượng công tác CCHC năm 2020, UBND huyện Nam Trực đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở TT và TT tiếp tục cải tiến phần mềm nộp hồ sơ để người dân có thể dễ dàng truy cập và thực hiện trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn tổ chức, cá nhân chuyển từ giao dịch thủ công trực tiếp sang giao dịch trực tuyến mức độ 3 và 4. UBND tỉnh, các sở, ban, ngành sớm phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, xã làm cơ sở để xác định trách nhiệm và thời gian xử lý cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có tham gia vào quá trình giải quyết TTHC. Đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan thẩm quyền quy định việc vào sổ theo dõi chỉ 1 sổ đối với lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, vì hiện nay việc theo dõi công tác chứng thực hàng ngày công chức phụ trách phải vào 4 loại sổ theo dõi (Phần mềm Cơ sở dữ liệu Hộ tịch quốc gia, phần mềm 1 cửa điện tử, sổ theo dõi chuyên ngành và sổ theo dõi ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả), như vậy rất mất thời gian và trùng lặp, trái với tinh thần CCHC. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát kế hoạch CCHC của tỉnh, huyện để khắc phục triệt để các bất cập tồn tại của địa phương. Trong đó, phải chủ động nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, đầu tư xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của UBND huyện, nhất là điều kiện làm việc và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 12 phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn; triển khai ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử”, phần mềm quản lý văn bản đi – đến và điều hành công việc; tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở đơn giản hóa và nâng cao chất lượng cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, trọng tâm là TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, xã, thị trấn; công khai tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết bằng các hình thức thiết thực và thích hợp. Rà soát, để kịp thời điều chỉnh, khắc phục chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các phòng, ban chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường tập huấn nâng cao trình độ, năng lực giải quyết các TTHC của cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai các TTHC, đặc biệt là các TTHC mới ban hành, được sửa đổi bổ sung, áp dụng thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ, nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục của các cơ quan hành chính./.

Bài và ảnh:Thanh Thúy

Tin nổi bật

Phòng, chống dịch nCoV cho người lao động

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *